Kryteria uczestnictwa

Osoba która może wziąć udział w Projekcie musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 • osoba powyżej 30 roku życia
 • osoba zamieszkująca na terenie województwa śląskiego
 • osoba znajdująca się w jednej z wymienionych poniżej sytuacji na rynku pracy:
  – osoba bierna zawodowo
  LUB
  – osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
  LUB
  – osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową której zarobki z miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do Projektu nie przekraczają wysokości 120% najniższego wynagrodzenia w kraju (czyli 3360zł brutto)
  LUB
  – osoba zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej której zarobki z miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do Projektu nie przekraczają wysokości 120% najniższego wynagrodzenia w kraju (czyli 3360zł brutto)
  LUB
  – osoba uboga pracująca, czyli:
  a) osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
  b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba nieodbywająca kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby objętej dozorem elektronicznym
Skip to content