Jak się zapisać? To bardzo łatwe!

Krok 1

Sprawdź czy spełniasz kryteria uczestnictwa w projekcie.

Krok 2

Pobierz dokumenty dostępne tutaj.

Krok 3

Pozyskaj dokument potwierdzający Twoją sytuację na rynku pracy:

  • Osoba bierna zawodowo: zaświadczenie US-7 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Nazwa zaświadczenia: zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

    Uzasadnienie wniosku: w związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie UE, który skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie mojego statusu jako osoby niepracującej w dniu wydania zaświadczenia.)

  • Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy: zaświadczenie US-7 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Nazwa zaświadczenia: zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

    Uzasadnienie wniosku: w związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie UE, który skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie mojego statusu jako osoby niepracującej w dniu wydania zaświadczenia.)

  • Osoba pracująca: zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy ze wskazaną wysokością wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do Projektu.

Krok 3.2 Dotyczy osób niepełnosprawnych

Pozyskaj i dołącz do dokumentacji aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Krok 4

Zbierz wszystkie dokumenty i dostarcz listownie bądź osobiście do Biura Projektu w Katowicach.

Możesz także w pierwszej kolejności przesłać wypełnione dokumenty w formie skanów lub zdjęć na adres mailowy projekt@takdlapracy.pl, a następnie w terminie do 5 dni roboczych- dostarczyć je za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście do Biura Projektu.

UWAGA I: osoby które uczestniczyły w projekcie z zakresu Celu tematycznego 9. w ramach projektów współfinansowanych z RPO WSL oraz spełniają kryteria, przyjmowane są poza kolejnością.

UWAGA II: osoby z Subregionu Zachodniego województwa śląskiego mają zapewnione pierwszeństwo udziału w Projekcie, pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji.

Skip to content